LAATSTE NIEUWS
& MEDEDELINGEN


Symposium 28 november
Petran Kockelkoren zal dagvoorzitter zijn bij het symposium. Voor verdere informatie zie onderaan deze pagina.

Lezing 21 november

Voorgaande lezingen
Het overige materiaal van voorgaande lezingen vindt u hieronder op deze pagina, bij de aankondiging van de desbetreffende lezing.

Borrel na afloop
Evenals bij de vorige cursussen in deze reeks is er weer gelegenheid om met sprekers, cursuscoördinatoren en mede-cursisten na afloop van de colleges van gedachten te wisselen.
Klik op de afbeelding links voor verdere informatie.

In onze eerste capita selecta cyclus, “Lichaam en Geest”, stond de monistische filosofie van Spinoza centraal. Deze monistische opvatting wordt ondersteund door verschillende disciplines van de moderne cognitiewetenschap. In onze tweede cyclus “Cultuur en Cognitie” werd nagegaan op welke wijze het menselijk cognitief systeem betekenis toekent aan de omgeving, en hoe deze betekenistoekenning tot cultuur leidt.
In onze derde cyclus “Cognitie in kunst en wetenschap” willen we, vanuit verschillende disciplines, de dichotomie die verondersteld wordt te bestaan tussen kunst en wetenschap ter discussie stellen. Dit zal gebeuren door in zowel kunst als wetenschap het experiment centraal te stellen. Bij zowel kunst als wetenschap komt het creatieve proces tot stand door een interactie met de omgeving. Middels experimenten bevragen beide hun omgeving, ten einde tot nieuwe samenhangen, verklaringen en betekenissen te komen. Daardoor wordt de dichotomie, die in de westerse wereld tot voor kort zo vanzelfsprekend leek, op zijn minst gerelativeerd. Interactie met de wereld bepaalt zo de betekenis van nieuwe taal en beelden die een cultuur verrijken.

In these lectures, “Cognition in the Arts and Sciences”, we want to discuss from within a number of different fields, the dichotomy which is supposed to exist between the arts and sciences. This discussion will pivot around the experiment in science as well as in the arts. In both fields, the creative process is set off in the interaction with the environment. Both use experiments to question their environment in order to find new relations, explanations and meanings. Thus, the dichotomy which until recently felt ever so obvious, is at least toned down. Interaction with the world determines the meaning of new vocabularies and images which enrich a culture.

14 november 2008

Wetenschapcommunicatie en visualisatie
Prof. dr Jos van den Broek, bijzonder hoogleraar biomedische wetenschapscommunicatie, LUMC

Hoewel we schijnen te leven in een beeldcultuur, is er vooral sprake van veel ‘beeld’ en weinig ‘cultuur’. Om met de schilder en graficus Karel Appel te spreken: “We rotzooien maar wat an!” Door zorgvuldig de zogenoemde Gestaltwetten en de regels van beeldgrammatica toe te passen, wordt het de kijker gemakkelijker gemaakt visuele boodschappen te begrijpen. Met name voor visuele communicatie naar laaggeletterden – bijvoorbeeld over ziekte en gezondheid – is dat van groot belang.

Tekst Van den Broek


Medische visualisatie: Wat kan wetenschap leren van ‘de kunsten’?
Sabine Wildevuur, drs. Communicatiewetenschappen en drs. Geneeskunde (UvA)

In de Renaissance werkten kunstenaars en anatomisten zij-aan-zij om de menselijke anatomie te visualiseren, vereeuwigd in de prachtige anatomische atlassen van o.a. Vesalius en Albinus. De visuele kracht van de kunstenaar droeg bij aan het werk van de anatomisten. Is eenzelfde soort dynamiek ook van toepassing in de hedendaagse medische visualisatie? Kunnen kunstenaars een bijdrage leveren om de essentie zichtbaar te maken in de digitale beelden zoals scans?

Tekst Wildevuur
Presentatie Wildevuur (deel 1)
Presentatie Wildevuur (deel 2)